PRD3 Links


ท่านพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?


สำรวจความเห็น
ท่านติดตามชมสทท.11 เชียงใหม่ รายการใดมากที่สุด?
มองเมืองเหนือ
ผู้ว่า CEO พบประชาชน
คุยกับหมอสวนดอก
ชีวิตนี้ยังมีหวัง
11 วาไรตี้
ลูกเกษตร
สวัสดีเมืองไทย
ข่าวภาคเหนือ


View Results / แสดงผล
Version 2.0
  แผนผังเว็บไซต์


Site Map of http://region3.prd.go.th

+ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
  - ที่ตั้งหน่วยงาน
  - ประวัติองค์กร
  - โครงสร้างองค์กร
  - บทบาท หน้าที่
  - วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  - ทำเนียบผู้บริหาร
  - โทรศัพท์หน่วยงาน
+ ข่าว
  - ข่าวเด่นประจำวัน
  - ข่าวรอบเมืองเหนือ
  - ข่าวบริการ
  - ข่าวรับสมัคร
  - ข่าวประกวดราคา
  - รวม สรุปข่าวภาคเหนือ
+ สาระน่ารู้ กับ สปข.3
+ ภาพกิจกรรม สปข.3
+ PRD3 Live Broadcasting
  - FM 93.25 MHz สวท.เชียงใหม่
  - FM 95.75 MHz สวท.เชียงราย
  - FM 97 MHz สวท.ลำปาง
  - FM 94.75 MHz สวท.น่าน
  - FM 94.75 MHz สวท.แม่ฮ่องสอน
  - FM 89.25 MHz สวท.ฝาง
  *รายการวิทยุที่ออกอากาศแล้ว
  - รายการคุยกับหมอโฮงยาไทย
  - รายการรัฐสภาของเรา สวท.แพร่
+ Site ประชาสัมพันธ์พิเศษ
  - Site เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ
  - Site ศูนย์ประชาสัมพันธ์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภาคเหนือตอนบน
  - Site จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อม วิทยุชุมชน
  - Site การประชุม ครม.สัญจร ภาคเหนือตอนบน
  - Site การแก้ไขปัญหาความยากจน ภาคเหนือตอนบน

 

+ PRD3 IN US
+ สมุดเยี่ยม สปข.3
+ บอร์ดประชาสัมพันธ์
+ Intranet # prdnorth
+ Webmail @ prdnorth.in.th
+ วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
  - TV11 Chiangmai
  - วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงใหม่
  - วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
  - วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
  - วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
  - วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
  - วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
  - วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
  - วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
  - วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
  - วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
  - วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
  - วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
+ Link ประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่
  - เชียงใหม่
  - เชียงราย
  - ลำพูน
  - ลำปาง
  - แม่ฮ่องสอน
  - แพร่
  - พะเยา
  - น่าน
+ Link กรมประชาสัมพันธ์
  - กรมประชาสัมพันธ์
  - สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
  - สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8