ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ( จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.แม่ฮ่องสอน )
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ส่วนที่ 2 แผนที่ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
 
  ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   ( จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน )
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน