หน้าหลัก
พระราชกรณียกิจ
ลงนามไว้อาลัย


  พระประสูติกาล
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ประสูติเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2466 ณ  เมืองเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ  เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระนามแรกประสูติตามที่โรงพยาบาลตั้งถวายคือ  May  ต่อมาเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานตั้งพระนามว่า  หม่อมหลวงเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (คำว่า "วัฒนา" ในพระนาม ทรงตั้งตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เลื่อนเป็น พระวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา และ ใน พ.ศ. ๒๔๗๘  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเฉลิมพระเกียรติเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในตามธรรมเนียมราชประเพณีเป็นพระองค์แรกในรัชกาลทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
กฟหกหฟก

   การศึกษา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้นที่อนุบาลปาร์คสกูล (Park School) ระหว่างปี
พ.ศ.2469-2471 ในช่วงที่ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการแพทย์ และรักษาพระองค์ที่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเข้ารับการศึกษาชั้นต้นที่อนุบาลปาร์คสกูล(Park School) ระหว่างปี พ.ศ.2469-2471 ในช่วงที่ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการแพทย์ และรักษาพระองค์ที่บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อคราวตามเสด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีกลับมาประทับในเมืองไทย เมื่อช่วงพ.ศ.2471-2476 ทรงเข้ารับการศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนราชินี
ในปีพ.ศ.2485 ทรงสำเร็จศึกษาจากมหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ในสาขาวิทยาศาสตร์และเคมีวิชาการศึกษาวรรณคดี  ปรัชญาและภาษา พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งทางอักษรศาสตร์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยหลังจาก


ประทับอยู่ต่างประเทศนานกว่า 20 ปี ได้ทรงรับคำกราบบังคมทูลเชิญจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อให้ทรงบรรยายและเป็นพระอาจารย์ประจำสถาบันต่อเนื่องกันมาเป็นหลายปี
แม้ว่าจะทรงงานการสอนมากมาย หากแต่พระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงปฏิบัติสือบเนื่องมาตั้งแต่แรก คือการตอบสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นธุรการดารทั่วประเทศ นอกจากการพระราชทานสิ่งของอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ประจำวัน และยารักษาโรคจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ตามเสด็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯยังโปรดส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เสด็จถึงอีกด้วย
ทรงออกเสด็จตาสมเด็จย่าทรงเยี่ยมราษฎร

   พระอัจริยภาพ
พระอัจริยภาพในด้านการประพันธ์ พระนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงเช่น เวลาเป็นของมีค่า แม่เล่าให้ฟัง เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ และพระนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จประพาส แต่สิ่งที่ไม่ใคร่มีผู้ใดทราบคือ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการขับเครื่องบินปีก 2 ชั้น และทรงขับเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วย ทรงโปรดสัตว์ทุกประเภท แต่ที่มีขนาดแหมะสมกับพระตำหนักคือสุนัข พระองค์ทรงรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วย
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงขับเครื่องบินปีก2ชั้นด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอโปรดการทรงม้า

   พระจริยวัตรด้านกีฬา
เมื่อครั้งสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ทรงประทับศึกษาอยู่ในต่างประเทศ นอกจากทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาเป็นอันมาก และโปรดการอ่านหนังสือในเวลาว่างแล้ว มักทรงกีฬาต่าง ๆ ร่วมกับพระราชมารดาและพระแนุชาเสมอ เป็นกีฬาที่ทรงมาแต่ครั้งยังพระเยาว์ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงให้ครูชาวต่างชาติฝึกสอนให้พร้อมกับพระอนุชาทั้งสองพระองค์ นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯได้พระราชทานสัมภาษณ์ว่าเคยชอบขี้ม้าแต่ทรงมีกระแสรับสั่งปรารภว่า พื้นที่ที่ประทับไม่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงม้า การทรงม้าของพระองค์ จึงเนื่องด้วยพระราชมารดาโปรดการทรงม้าอยู่บ่อยครั้ง ก่อนที่จะเลิกไปเพราะเจริญพระชนมายุมากขึ้น กีฬาอีกประเภทหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงร่วมกับพระราชมารดา คือ เปตอง ตามพระราชดำริที่ว่ากีฬาเปตองนั้นเหมาะสมกับผู้สูงอายุและเป็นกีฬาที่ส่งเสริมความสามัคคี
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738