หน้าหลัก
พระราชกรณียกิจ
ลงนามไว้อาลัย

พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้เสด็จทรงประพาสทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบำเพ็ญพระกรณียกิจ เช่น โครงการแพทย์ พอสว. (สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) และเพื่อทรงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่มีเจ้าฟ้าหญิงที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมหาศาลอย่างไม่รู้จักทรงเหนื่อยยากเพื่อความสุขของประชาชน ที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ การที่พระองค์ทรงสานต่อมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ทรงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 ปฎิบัติงานโดยอาสาสมัครสนับสนุนออกไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ธุรกันดารหลังจากที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฏรตามพื้นที่ชนบทห่างไกล นับตั้งแต่ พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา ต่อมาใน พ.ศ.2516 ได้ทรงเริ่มระบบการสื่อสารทางวิทยุ รับ-ส่ง มาใช้ให้คำปรึกษา และรักษาผู้ป่วย ซึ่งเรียกว่า "แพทย์ทางอากาศ" หรือ ที่ต่อมาเรียกว่า "แพทย์ทางวิทยุ" ( ปัจจุบันมูลนิธิ พอ.สว. ได้ดอนงานด้านระบบสื่อสารทางวิทยุให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ ) ต่อมาหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ได้จดทะเบียนตั้งเป็น"มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"(พอ.สว.)


วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ พอ.สว. คือจัดหาแลัส่งเสริมให้แพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฎิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดาร หรือห่างไกลคมนาคม หน่วยแพทย์อาสาของมูลนิธิ พอ.สว. จึงสามารถใช้ประโยชน์จากระบบโทรคมนาคมสนับสนุนในการออกหน่วยปฎิบัติงานในท้องถิ่นและขณะเดียวกันระบบสาธารณสุขทางไกลของกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจากแพทย์อาสาสมัครของมูลนิธิ ฯ ในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาการแพทย์ทางไกลแก่หน่วยงานในโครงการด้วย
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738