::MAIN MENU::


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๔ ภูมิภาค และ กรุงเทพมหานคร
ชมนิทรรศการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทุกวัน
๑. จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒. จังหวัดสงขลา
วันที่ ๑ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

๓. จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๗-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
เอ๊กซ์โป เซ็นเตอร์
สำนักบริหารโครงการ
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙

๔. จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๑๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
อาคารกรีทาในร่ม
ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
๕.กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธาน
   

โถงที่ ๑ มหาจักรีบรมราชวงศ์
พระราชประวัิติและพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

โถงที่ ๒ พระราชประวัติ
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
พระบรมราชาภิเษกสมรส และการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

โถงที่ ๓ พระราชอัจฉริยภาพ
พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านคีตศิลป์ ด้านกีฬา
ด้านการถ่ายภาพ ด้านจิตรกรรม ด้านวรรณกรรม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โถงที่ ๔ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ั้งยืน
พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญเพื่อพสกนิกรชาวไทย
อาทิ โครการรักษาป่า โครการอนุรักษ์ดินและน้ำ

โถงที่ ๕ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

โถงที่ ๖ เสด็จฯเยี่ยมเหล่าทหารหาญ
เรื่องราวการเสด็จฯเยี่ยมและ่ให้กำลังใจทหารหาญ ที่ปกป้องประเทศชาติ
อันแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ต่อเหล่านักรบของชาติ
โถงที่ ๗ เสด็จฯเจริญสัมพันธไมตรีต่างประเทศ
เรื่องราวการเสด็จฯเจริญสัมพันธไมตรี เยี่ยมเยียนนานาอารยประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดีในระดับสากล
โถงที่ ๘ สถิตในดวงใจ ไทยทั้งผอง
เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้่ให้
กษัตริย์ผู้ก่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทย
และกษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของไทยทั้งชาติ
แล้วคุณจะรู้ว่า"ในหลวงรักคนไทยมากแค่ไหน"
โถงที่ ๙ พรรษา ถวายพระภูมินทร์์
ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลากหลายรูปแบบ
พร้อมชมภาพ และเรื่องราวสุดพิเศษที่ยังไม่่เคยปรากฎที่ใดมาก่อน

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 แฟ็กซ์. 0-5328-3738