ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มกราคม 2554 / 15:46:10  
ห่วงผู้ประกันตนเจ็บป่วยจากภัยหนาว ระบุหากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ ห่วงผู้ประกันตนเจ็บป่วยจากภัยหนาว ระบุหากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์
ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ห่วงผู้ประกันตนเจ็บป่วยจากภัยหนาว ระบุหากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์

นายวิเศษศักดิ์ อินทราปกรณ์ ประกันสังคมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศหนาวเย็น เป็นเหตุให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ผู้ประกันตนควรรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง แต่หากเกิดอาการเจ็บป่วยขอให้เข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการต่ออายุบัตรรับรองสิทธิ์ให้ท่านแล้ว แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลตามบัตรได้ ขอให้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน จากนั้นให้รีบแจ้งไปยังโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ฯ เพื่อนำตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนับตั้งแต่โรงพยาบาลได้รับแจ้งจนกว่าสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรทราบ ทางประกันสังคมจะรับผิดชอบใน 3 วันแรกหรือ 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด และหากผู้ประกันตนสำรองจ่ายไปก่อนก็สามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้
ในขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้แก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องเงินสงเคราะห์บุตร การเบิกจ่ายค่าทันตกรรม สิทธิในการให้บริการใส่รากฟันเทียม สิทธิในการรักษาโรคจิต การเพิ่มค่ารักษากรณีทุพพลภาพ รวมทั้งการเพิ่มโรคที่อยู่ในความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่าง ๆ ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานประกันสังคม จ.พะเยา 054-484001 หรือดูที่เว็บไซด์ www.sso.go.th

ข่าวโดย : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738