ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2554 / 11:12:25  
คปภ. เชียงใหม่ เพิกถอนใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
คปภ.เชียงใหม่ เอาจริง เพิกถอนใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของ บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

สำนักงาน คปภ. เชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 708 และ 709 / 2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท วิคเตอรีประการภัย(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีผลให้ประชาชนไม่สามารถทำประกันภัยกับบริษัททั้งสองได้อีก สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งสอง ขอให้ดำเนินการดังนี้ 1.ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ซึ่งยังมีความคุ้มครองอยู่ จะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทประกันภัย 19 บริษัท โดยผู้เอาประกันภัยต้องซื้อความคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี กับบริษัทดังกล่าวและบริษัทประกันภัยใหม่อาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.1ขยายระยะเวลาคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่ตามกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือ 1.2บริษัทประกันภัยอาจให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาคุ้มครองที่เหลืออยู่โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องโอนสิทธิที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่เหลือให้แก่บริษัทที่รับประกันภัยใหม่ 2.สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด ไปยื่นต่อสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 3.สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ประกาศปิดบริษัท โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด ไปยื่นต่อสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ หากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อที่สายด่วนประกันภัย 1186 หรือโทรศัพท์ 053-112730-2 หรือสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ถถนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738