ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 สิงหาคม 2554 / 17:53:04  
เปิดตัวสำนักงาน ปปช เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม่ มีขอบเขตอำนาจครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เปิดตัวสำนักงาน ปปช เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม่ มีขอบเขตอำนาจครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
เปิดตัวสำนักงาน ปปช เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม่ มีขอบเขตอำนาจครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ป็นศูนย์กลางสำคัญในการประกาศต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศอีกแห่งหนึ่ง

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช.เขตพื้นที่ 5 เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการทำงานของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ช.จึงได้จัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด 9 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตพื้นที่ 5 มีขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นศูนย์กลางสำคัญในการประกาศต่อต้านการทุจริตของประเทศอีกแห่งหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ซึ่งเป็นวิกฤติวิกฤติที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสงบสุข ยั่งยืนของสังคมไทย มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในงานด้านการปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงการเสริมสร้างพลังแก่เครือข่ายต่อต้านการทุจริต และงานด้านการรับแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งที่อยู่ในประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ปัจจุบันมีสำนักงาน ป.ป.ช.เขตพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฏร์ธานี และสงขลา โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพื้นที่ 5 เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อาคารห้องสมุดศูนย์บ้านพักข้าราชการเชียงใหม่ ติดสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถนนเลียบคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738