ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤศจิกายน 2554 / 14:24:36  
เทศบาลเมืองยวมใต้ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2554 และกำหนดจัดการเลือกตั้งฯ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554

นายนิธิวรรธน์ โทวรรธนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยวมใต้ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 39 (3) / 2554 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองยวมใต้ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยวมใต้ โดยกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนนายกเทศมนตรีที่จะเลือกตั้ง 1 คน เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1 เขต ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง , หมู่ที่ 3 บ้านแพะ , หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพร้าว , หมู่ที่ 5 บ้านไร่ , หมู่ที่ 6 บ้านดงสงัด , หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม , หมู่ที่ 8 บ้านป่ากล้วย และหมู่ที่ 9 บ้านนาคาว ส่วนตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ที่จะมีการเลือกตั้ง มีทั้งสิ้น 12 คน เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 2 เขต โดยเขตที่ 1 อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านจอมแจ้ง , หมู่ที่ 3 บ้านแพะ , หมู่ที่ 8 บ้านป่ากล้วย และหมู่ที่ 9 บ้านนาคาว จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งพร้าว , หมู่ที่ 5 บ้านไร่ , หมู่ที่ 6 บ้านดงสงัด และหมู่ที่ 7 บ้านหนองผักหนาม จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน
สำหรับผู้สนใจที่มีคุณสมบัติ และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โทร. 053 – 681146 ต่อ 15 ในวัน เวลาราชการ

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738