ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤษภาคม 2555 / 14:07:08  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง แจ้งขยายระยะเวลาการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.ลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง แจ้งขยายระยะเวลาการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.ลำปาง
กกต.จังหวัดลำปาง มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งขยายระยะเวลาการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ลำปาง ออกไปอีก ให้เป็นวันเลือกตั้งในวันเดียวกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง

ตามที่ สมาชิก อบจ.ลำปาง ครบวาระเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 55 และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน สี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบวาระ(ภายในวันที่ 10มิ.ย.55) แต่เนื่องจากกรมการปกครองได้มีประกาศจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55 ซึ่งมีจำนวนประชากรในพื้นที่ระหว่างเขตเลือกตั้ง แตกต่างกันเกินกว่าร้อยละสิบ จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ โดย กกต.จังหวัดลำปาง มีมติเอกฉันท์ขยายระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ลำปาง ออกไปอีกสามสิบวัน คือ ให้มีการเลือกตั้งในช่วงระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. ถึง 9 ก.ค. 55
ในส่วนของ นายก อบจ.ลำปาง ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งและมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 55 และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง(ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 55) ซึ่งนับช่วงระยะเวลาแล้วมีระยะเวลาห่างจากการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ลำปาง เพียงยี่สิบวันเท่านั้น กกต.จังหวัดลำปาง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขยายระยะเวลาการเลือกตั้ง นายก อบจ.ลำปาง นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน (ภายในวันที่19 มิ.ย. 55) ขยายระยะเวลาออกไปอีกยี่สิบวัน คือ ให้มีการเลือกตั้งในช่วงระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. ถึง 9 ก.ค. 55 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะตรงกับช่วงระยะเวลาการจัดเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ลำปาง พอดี จึงทำให้การเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ลำปาง ในครั้งนี้สามารถเลือกตั้งในวันเดียวกันได้ โดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง ที่ไม่ต้องเดินทางไปใช้สิทธิหลายครั้ง และไม่ให้เกิดความสบสนในการเลือกตั้งอีกด้วย

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738