ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 กันยายน 2555 / 15:42:25  
สพป.ชม.3จัดประชุมวิชาการ เสนองานวิจัยในชั้นเรียน สพป.ชม.3จัดประชุมวิชาการ เสนองานวิจัยในชั้นเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จัดประชุมวิชาการ ให้ครูได้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย พัฒนาการเรียนการสอน ให้นักเรียน มีความรู้ ความสามารถ เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โยการนำของนายกิตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจากพื้นที่ อำเภอฝาง แม่อาย เชียงดาว ไชยปราการ เชียงดาวและเวียงแหง ร่วมกันจัดงาน ประชุมวิชาการ ให้ครูได้นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย พัฒนาการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ การเรียนรู้ที่ดีของเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นผู้แทนของรองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับบรรยายพิเศษ ถึงทิศทาง และเป้าหมายที่ทางคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้วางไว้สำหรับเป็นแนวทางให้ บุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติ ไปสู่เป้าหมายคือสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เครือข่ายด้านบุคลากรทางการศึกษามีความเข้มแข็ง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่ การเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ทั้งการเสนอในรูปแบบนิทัศน์การ และการนำเสนอในที่ประชุมสัมมนา โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คอยให้คำแนะนำในด้านการดำเนินการวิจัยและด้านวิชาการทางการศึกษา โดยมีผู้ร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น 35 ราย และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ข่าวโดย : จัตุรงค์ จริยารัตนกูล ทีมข่าว สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738