ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มกราคม 2557 / 16:03:16  
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับมือแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีการจัดระเบียบการเผา มาตรการต่างๆและเปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (14 ม.ค.57) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประหยัด อนันต์ประเสริฐ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับอำเภอ เตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบการเผา เช่น การทำแนวกันไฟ การชิงเผา การลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการเพิ่มมูลค่าของกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก และธนาคารใบไม้ การแจ้งเตือนพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงโดยใช้การชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงก่อนเกิดปัญหามลพาหมอกควัน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก พร้อมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน (Kick Off) การเตรียมชุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและการทำฝายต้นน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้และเพิ่มความชื้นให้แก่ผืนป่า ทั้งนี้ยังมีการทำโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ในอำเภอต้นแบบ เช่น อำเภอสารภี อำเภอไชยปราการ เป็นต้น
ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ได้กำหนดวันเปิดศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 และได้เห็นชอบให้กำหนดห้วงเวลาควบคุมการเผา 80 วัน (ห้วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 21 เมษายน 2557) ภายใต้ชื่อโครงการ “80 วันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ”โดยมีเงื่อนไขคือ กรณีที่มีความจำเป็นต้องชิงเผาหรือมีการใช้ไฟให้อยู่ในความเห็นชอบหรือดุลยพินิจของนายอำเภอพื้นที่นั้นๆ
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัญหามลพิษหมอกควันนั้นเราไม่สามารถแก้ไขได้หมด แต่เราพยายามที่จะทำให้มันลดน้อยลง เนื่องจากไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่ยังมีอำเภออื่นๆของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผา ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขหรือหยับยั้งการเผาได้หมด เราจึงพยายามทำให้มันลดลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ด้านรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า อากาศของเชียงใหม่ในตอนนี้อยู่ที่ระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี และยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการเผาป่ามา และมีค่าฝุ่นละอองในอากาศไม่เกิน 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและจะมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในทุกอำเภอ

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา /เจตกมล วิจิตรานุช
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738