ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มกราคม 2557 / 14:23:16  
สปข.5 นำผู้จัดรายการรัฐสภาของเรา 7จังหวัดภาคใต้ตอนบน ศึกษาดูงาน สวท.ฝาง สปข.5 นำผู้จัดรายการรัฐสภาของเรา 7จังหวัดภาคใต้ตอนบน ศึกษาดูงาน สวท.ฝาง
สปข.5 นำผู้จัดรายการรัฐสภาของเรา 7จังหวัดภาคใต้ตอนบน ศึกษาดูงาน สวท.ฝาง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการวิทยุท้องถิ่น รายการ รัฐสภาของเรา ระดับประเทศปี 2556

นางอาพร ดำศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนข่าวและรายการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี นำผู้รับผิดชอบในการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ รัฐสภาของเรา จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย สวท.นครศรีธรรมราช สวท.กระบี่ สวท.พังงา สวท.ตะกั่วป่า สวท.ระนอง สวท.ชุมพร และสวท.ทุ่งสง ศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการรัฐสภาของเรา ณ สวท.ฝาง เพื่อส่งสริมให้บุคลากรด้านรายการเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในรูปแบบนักปฏิบัติรวมทั้งสร้างความรู้ และกระบวนการในการผลิตรายการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ให้กับบุคลากรหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน อันนำไปสู่ การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
นายบุรี ดีชัยยะ ผอ.สวท.ฝาง กล่าวว่า โครงการวิทยุท้องถิ่น รายการ รัฐสภาของเรา เป็นรายการที่เผยแพร่กิจกรรมของรัฐสภา ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับเยาวชน รวมทั้งให้ตระหนักในสิทธิหน้าที่และเสรีภาพตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กระตุ้นให้เด็กเยาวชน เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศและเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ โดย สวท.ฝาง เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี 2547 – ปัจจุบัน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 17.10 – 18.00 น. ทาง F.M. 89.25 MHz. จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สวท.ฝาง ได้รับการประเมิน อันดับ 10 ในปี 2552 และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปี 2556

ข่าวโดย : ไพรทูรย์ ผิวตอง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738