ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 13:08:17  
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ภาคประชาชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหลายภาคส่วนในพื้นที่ จัดโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน มอบให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง

นายประเสริฐ อัยกร ประธานโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ภาคประชาชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อระดมเงินทุน จำนวน 10 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียงขาดแคลน ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมขอรับเงินบริจาคจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และประชาชนทั่วไป ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 30 กันยายน 2561
ทั้งนี้ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ต้องรองรับประชาชนผู้มาในบริการจากพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยได้ โดยเงินบริจาคจากโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินร่วมกับโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ผ่านชื่อบัญชี “ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง เลขที่บัญชี 509-0-68760-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง หรือโรงพยาบาลแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-6810324

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738