ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 14:45:59  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนผาบ่อง เตรียมพร้อมรับนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนผาบ่อง เตรียมพร้อมรับนายกรัฐมนตรี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนผาบ่อง เตรียมความพร้อมต้อนรับและนำเสนอประเด็นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และการท่องเที่ยว ต่อนายกรัฐมนตรี

วานนี้ (11 มกราคม 2561) เวลา 19.00 น. นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลจากนายกรัฐมนตรี ในคราวติดตามงานนโยบายของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดเดินทางไปศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชนคุณธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมการสาธิต การแปรรูปนามันถั่วลิสงและข้าวเพื่อสุขภาพ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาบ่อง และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อนาพุร้อนผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และตลาดวัฒนธรรม หรือกาดซอกจ่า
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลผาบ่อง พิพิธภัณฑ์ผ้ากะเหรี่ยงปักลูกเดือย และกิจกรรมชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชน ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน รวมถึงองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และมีการสืบสาน ถ่ายทอดต่อยอด สร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และดำเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลปางหมู และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลผาบ่อง

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738