ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 16:59:09  
ลำพูน เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
ลำพูน เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่องโดยแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาด Chief Market Office (CMO)เพื่อให้การบริหารจัดการตลาดมีความชัดเจนและมีการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารับระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีส่วนราชการจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐของจังหวัดลำพูน ทั้งหมด 8 แห่ง และพิจารณาคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) เพื่อเสนอให้เป็นกิจกรรมในปฏิทิน และขอใช้ตราสัญลักษณ์ โลโก้ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำพูน เปิดรับลงทะเบียนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครางการรวมทั้งสิ้น 982 ราย โดยประสานรวบรวมข้อมูลจำนวนตลาดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนแผงค้าทั้งหมด จำนวนแผงค้าที่ขยายได้ ค่าธรรมเนียม วัน เวลา สถานที่จำหน่าย จากหน่วยงานที่กำกับดูแลรับผิดชอบตลาดแต่ละประเภท รวม 46 ตลาด 997 แผงค้าขายที่ขยายเพิ่มได้ ซึ่งเพียงพอกับจำนวนผู้ลงทะเบียน และตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดเปิดตลาดพร้อมกัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมจำหน่ายในวันเปิดงานรวม 318 ราย มียอดจำหน่าย ณ วันเปิดตลาด รวม 1 ล้าน 8 หมื่นกว่าบาท ผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีการพิจารณาจัดสรรแผงค้าขายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแล้ว รวม 868 ราย จากจำนวน 982 ราย คงเหลือ 114 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ค้าขายและการกำหนดสถานที่จำหน่ายของตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade และตลาดประชารัฐตลาดต้องชม จำนวนรายได้จากการจำหน่ายตั้งแต่เปิดตลาดรวม 3 ล้าน 3 แสนกว่าบาท ข้อมูลถึงวันที่ 3 มกราคม 2561โดยแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาด Chief Market Office (CMO)เพื่อให้การบริหารจัดการตลาดมีความชัดเจนและมีการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) เพื่อเสนอให้เป็นกิจกรรมในปฏิทิน และขอใช้ตราสัญลักษณ์ โลโก้ "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาเสนอตลาดต้องชมบ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง เข้าสู่ปฏิทินท่องเที่ยวระดับประเทศต่อไป

ข่าวโดย : สุพิน จินดาหลวง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738