ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มกราคม 2561 / 13:09:16  
เทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
เทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ

นายมนัส หวั่นท็อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เวทีกลางภายในเทศบาลตำบลกลางเวียง พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอเวียงสา โดยมีผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในบริเวณงาน มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงบนเวทีของเด็ก การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นเกมส์ กิจกรรมทางวิชากรจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล จากสภาเทศบาลตำบล บริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่ เพื่อมอบเป็นของขวัญสร้างกำลังใจให้เด็กมีความสุข
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อันเนื่องมาจากกิจกรรมในงาน ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมไทย 12 ประการ สร้างรากฐานการเป็นคนดีให้กับตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามนโยบายรัฐบาล ที่มีมติให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เด็กและเยาวชนจักได้คำนึงถึงบทบาทสำคัญของตนเอง เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างค่านิยมผู้ปกครองในการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็ก จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและสมควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีศักยภาพของประเทศไทยต่อไป

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ / บรรลือ-ภาพ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 270

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738