ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 10:17:10  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมสภากาแฟ หารือข้อราชการการบริหารงานของส่วนราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมสภากาแฟ   หารือข้อราชการการบริหารงานของส่วนราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมสภากาแฟ หารือข้อราชการการบริหารงานของส่วนราชการ และนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาแก่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เช้าวันนี้ (13 มิ.ย.61) นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ร่วมพบปะสังสรรค์ในงานสภากาแฟ เพื่อหารือข้อราชการและยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัดน่าน และนโยบายรัฐบาลและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดย แนะนำหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับภารกิจบทบาทและหน้าของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม โดยมี 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ภายในบริเวณโรงแรมน้ำทองน่าน การจัดสภากาแฟ เป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัดน่าน
ภายในบริเวณงาน มีการจัดนิทรรศการ โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใช้พลังงานลง ร้อยละ 10-15 การจำลองโมเดลโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างความตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำพืชผัก ผลไม้ มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ จัดแสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน วิธีการประหยัดพลังงาน หากใช้อย่างถูกต้องสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น เป็นต้น ส่วนในภาคอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดน่าน ได้เล็งเห็นการเสริมสร้างของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ส่งเสริมการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน และสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมมือแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เป็นการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
ในการนี้ ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้ส่งมอบการจัดงานประชุมสภากาแฟจังหวัดน่าน ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งการประชุมสภากาแฟ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง //////////////////////////// ข่าวโดย /ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ /ผสข.สวท.น่าน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738