ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 11:41:19  
ประชุม ฯ ขยายผลโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ประชุม ฯ ขยายผลโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้ ๑๓ มิถุนายน ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่พิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสิรภพ หนูไทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขยายผลโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน มีหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการที่สำคัญ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดำริพระราชทานแก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอและมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่กับป่าไม้ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยมีศูนย์บริการและพัฒนา ตามพระราชดำริเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงกับองค์กร สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินการ ๔ ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปาย ลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำแม่สะงา และลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมาก-ลาง โดยใช้แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นแนวทางปฏิบัติงาน และขยายผลการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738