ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 14:40:17  
จังหวัดน่าน ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ลงพื้นที่ปลูกข้าวบนดอยเพื่ออาหารกลางวัน 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย
จังหวัดน่าน ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ลงพื้นที่ปลูกข้าวบนดอยเพื่ออาหารกลางวัน 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย
จังหวัดน่าน ครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ลงพื้นที่ปลูกข้าวโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สืบสานวัฒนธรรมวิถีชนเผ่า ภายใต้คำขวัญ 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย

(13/6/61) ที่บ้านห้วยลี่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายธรรมศาสตร์ หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง นำ คณะครู- นักเรียน 275 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนชาวบ้านห้วยลี่ รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ลงพื้นที่ปลูกข้าวไร่บนดอยในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ในอนาคต โดยได้นำข้าวเหนียวดำ ข้าวก่ำและข้าวเจ้า ลงปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวิถีชาวไทยภูเขา เป็นการนำนักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก พบว่านักเรียนประถมศึกษาจำนวนมากขาดแคลนกลางวันหรืออาหารกลางวันมีปริมาณไม่เพียงพอ อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ทำให้ภาวการณ์เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นักเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนขาดงบประมาณในการดำเนินงานทำให้ไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง หมู่บ้านห้วยลี่ ตำบลสะเนียน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ ประชากรเป็นชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่า เช่น ชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ ชนเผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน เผ่าถิ่น เผ่าขมุและเผ่าตองเหลือง หรือมราบรี การลงพื้นที่กิจกรรมปลูกข้าวไร่ในชุมชนบ้านห้วยลี่ครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน ชุมชน และโรงเรียน พัฒนาร่างกายนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งโรงเรียนบริหารจัดการให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยบูรณาการกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำโค้งได้มีอาหารกลางวันในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เร่งรัดช่วยเหลือเด็ก ในระดับประถมศึกษาที่มีภาวะทุพโภชนาการ และขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการอาหารกลางวัน ภายใต้คำขวัญ 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738