ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 15:00:22  
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนริสชัย ป้อมเสือ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC ) ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินโดยการสังเกตและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานพัฒนาการค้า การพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมประสิทธิภาพการค้าการตลาด รักษาความเป็นธรรมทางการค้า และปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจรักษาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ ในช่วงบ่ายคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ที่สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ โดยนายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่บริหารการจัดเก็บภาษี โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ในปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 ) จำนวน 14,068 ราย และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 271 ราย มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 4 อำเภอ แม่ริม แม่แตง เมืองเชียงใหม่ และ สารภี นอกจากนั้นยังให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ นอกสถานที่โดยใช้ Moblie Office และการให้บริการคลินิกภาษี ที่ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีสรรพาสามิต ภาษีสรรพกร และภาษีศุลกากร
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการได้เริ่มเปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 550 ศูนย์ และคณะกรรมการได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน จำนวนทั้งสิ้น 283 ศูนย์ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกในแต่ละภูมิภาค สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จะได้รับโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เป็นเครื่องหมายยืนยัน หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738