ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 15:08:43  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการดำเนินงานพื้นที่เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประชุมตรวจติดตามราชการพื้นที่เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/2561 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง จุดผ่อนปรนการค้า และการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอต้องทบทวนให้เป็นโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ จะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง ให้ส่วนราชการบูรณาการการทำงานเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738