ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 16:28:35  
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่นตา ให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่นตา ให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่นตา ให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อให้การช่วยเหลือตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัย ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ที่ยากไร้ด้อยโอกาส และดูแลเด็กด้อยโอกาส อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ (13 มิ.ย.61) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา บริษัท แว่นท็อปเจริญจำกัด จัดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัย ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ที่ยากไร้ด้อยโอกาส และดูแลเด็กด้อยโอกาส อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2562 ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาติให้ ดำเนินการพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่า โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์” และเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้ให้กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด คัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และมีปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้ออกให้บริการตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงวัย ครั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตั้งเป้าหมายผู้สูงวัยเข้ารับการตรวจสายตาจำนวน 400 คน และหากพบว่าผู้สูงวัย เป็นต้อกระจก โครงการฯ จะมีกองทุนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย และญาติในการเดินทางมารับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนส์ ที่ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญจักษุ กรุงเทพมหา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738