ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 18:43:57  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการSME แบบครบวงจร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการSME แบบครบวงจร
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการSME แบบครบวงจรเบิกจ่ายเงินกองทุนไปแล้ว 50 %

นายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME แบบครบวงจรในจังหวัดน่านว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วจำนวน 40 ราย มีการให้เงินทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วประมาณ 135 ล้านบาท ปัจจุบันมีการดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้ประกอบการแล้ว ร้อยละ 50
นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดน่านซึ่งมีงบประมาณ 2 หมื่นล้านบาทมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนากิจการ
ทางด้าน นายศุภณัฐ ยาสมุทร์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดน่าน มีการแบ่งการช่วยเหลือเงินให้กับผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ ในการดำเนินการได้มีการให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการใหม่ (Start up)โดยร่บูรณาการกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ซึ่งดำเนินการในรอบที่ 3 ละยังได้ใช้ central lab ในการตรวจสอบสินค้า มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 150 ราย สำนักงานมีคัดเลือกผู้ประกอบการมีผู้ประกอบการที่สามารถดำเนินการพัฒนาขณะนี้มีจำนวนเพียง 75 รายที่จะต้องดำเินินการคัดเลือกหาสุดของของผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ และยังมีการสอนผู้ประกอบการที่สนใจในตลาดใหม่มีการสอนให้สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นบริการฟรีให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใหม่(Start up)พรอ้มทั้งประสานสถาบันทางกดารเงินให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย

ข่าวโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 101

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738