ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 09:24:55  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE สร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE สร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายตามโครงการ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน เพื่อสร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชน เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป มีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 เป็นโครงการที่ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามความถนัดและความต้องการของสมาชิกชมรม เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างกระแสการมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดให้กับเยาวชน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 16 ปี ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้วยดีตลอดมาและเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ จึงได้จัดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสการรวมพลังคนแม่ฮ่องสอน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยได้จัดการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป
ประเภทการประกวด ประกอบด้วย TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Junior (6-9ปี) รุ่น Pre-Teenage (10-14 ปี) และรุ่น Teenage (15-22 ปี), ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งดี TO BE NUMBER ONE IDOL, ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ภายใต้กิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งผลตัดสินการประกวดจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่สำคัญเท่ากับการที่ทุกฝ่ายมีความตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง ได้แสดงออกถึงการมีค่านิยมที่พร้อมจะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 379

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738