ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 10:43:42  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสํานึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน

วันนี้ (10 ส.ค. 2561) นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงาน โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กําหนดจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนา อนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาติ อีกทั้ง เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสํานึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน มีข้าราชการพลเรือน ผู้นำศาสนาทุกศาสนา ตำรวจ ทหาร พ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ศาสนาพุทธ, พิธีดุอาอ์ขอพรศาสนาอิสลาม, พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์, พิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และกล่าวถวายพระพร ศาสนาซิกข์ อีกทั้ง มีการเสวนาหัวข้อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมในมิติศาสนาและวัฒนธรรม โดยผู้แทนทหาร ผู้แทนศาสนาพุทธ ผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ผู้แทนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และผู้แทนศาสนาซิกข์

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738