ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 13:19:31  
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่ อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ในหลักการทรงงาน สามารถขยายผลลงสู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีเยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
โดยภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษจาก นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหัวข้อ การน้อมนำหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้เพื่อการสืบสานแนวพระราชดำริ และหัวข้อ ศาสตร์พระราชาและการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/สินาภรณ์ ใจเฉียง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738