ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กันยายน 2561 / 15:56:00  
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(14ก.ย.61) ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ซึ่งทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดแพร่ ได้มีพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแพร่ การจัดบูธแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสุดยอดเยาวชนจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน ประจำปี 2561 จำนวน 10 แห่ง ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัด รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738