ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 14:22:30  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียน       ราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนพระองค์ มอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ความช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ยังความปลาบปลื้มแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ที่ทรงพระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เดิม ชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษาที่ได้จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีพื้นที่ทั้งหมด 147 ไร่ 3 งาน17.2 ตารางวา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2516 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ในระดับชั้นประถมศึกษา โดยรับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ต่อมาได้ขยายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และปรับหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษาเป็นทวิศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนตามความถนัดและความสนใจทั้งสายสามัญและสายอาชีพ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีจำนวนห้องเรียนรวม 30 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 897 คน มีบุคลากรครู พนักงาน ลูกจ้าง จำนวน 96 คน และมีจ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เป็นคนปัจจุบัน

ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738