ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 15:16:58  
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งธนาคารพันธุ์พืชเพื่อชุมชนโดยชุมชน..//
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งธนาคารพันธุ์พืชเพื่อชุมชนโดยชุมชน..//
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนเกษตรกรอำเภอพร้าว ผลิตและขยายพันธุ์พืช ตั้งธนาคารพันธุ์พืชเพื่อชุมชนโดยชุมชน ..//

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้ ลำไย ซึ่งมีพื้นที่การผลิตถึง 44,000 ไร่ หลังจากที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว ได้จัดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์พืช ให้กับเกษตรกรชุมชนป่าจี้ ตำบลป่าจี้ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรมีต้นกล้าพันธุ์ที่ดี ขยายพันธุ์พืชให้คนในชุมชน เพื่อปลูกเป็นอาชีพหรือปลูกในสวนหลังบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคัดชนิดพืชที่นำมาขยายพันธุ์ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ อาทิ พริกไทย มะนาว ลำไย เงาะโรงเรียน และมะม่วง เป็นต้น นำมาอนุบาลโดยใช้แรงงานจากกลุ่มตัวแทนต่างๆในชุมชนกว่า 228 ครัวเรือน ทั้ง ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน แม่บ้าน แล้วบริหารในรูปแบบกองทุนหมุนเวียน จากการจำหน่ายกล้าไม้เฉลี่ยที่ราคา 40-60 บาท มีเป้าหมายการผลิตที่ 5,600 ต้น ก่อเกิดรายได้แก่กลุ่ม ประมาณ 200,000-360,000 บาท หมุนเวียนทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของคนในชุมชนต่อไป สำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อยเป็นโครงการที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันบริหารจัดการผลผลิตที่เกิดขึ้น จากการสะท้อนปัญหาในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตร่วมกันของคนในชุมชนที่มีจุดหมายอย่างเดียวกันจนสามารถตอบโจทย์ทางอาชีพ การสร้างรายได้เสริม เป็นโครงการที่เกิดจากชุมชน เพื่อชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนโดยแท้จริง

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738