ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2561 / 15:39:36  
น่าน พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
น่าน พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พ.ต.สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดงานแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 10 -11 ตุลาคม 2561 โดยมีสถานที่จัดงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด โรงเรียนน่านปัญญานุกูล และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน 277 กิจกรรม จำนวนทีม 1,678 ทีม มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 3,251 คน จากกลุ่มโรงเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 19 กลุ่มโรงเรียน โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดให้มีการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ ที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อจัดให้มีการประกวด แข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมและวิชาชีพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738