ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 13:28:51  
จังหวัดน่าน ประชุมกำหนดจัดงาน "สัมผัสความงามแห่งชาติพันธ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ประกวดธิดาชาติพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดน่าน ประชุมกำหนดจัดงาน "สัมผัสความงามแห่งชาติพันธ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ประกวดธิดาชาติพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดน่าน ประชุมกำหนดจัดงาน "สัมผัสความงามแห่งชาติพันธ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ประกวดธิดาชาติพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

(8/11/61) จังหวัดน่าน โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ประชุมกำหนดจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย ภายใต้กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสื่อมวลชน เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการของฝากของที่ระลึกสู่นานาประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวและการบริการทางการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่ระดับกลาง โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ที่ประชุม การจัดงานสัมผัสความงามแห่งชาติพันธ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ได้จัดให้มีการประกวดธิดาชาติพันธ์ ลุ่มแม่น้ำโขง โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกวดธิดาชาติพันธ์ฯ น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย โดยมีผู้สมัครธิดาชาติพันธ์ จำนวน 16 คน และรางวัลสำหรับผู้ที่จะได้รับตำแหน่งพร้อมค่าสนับสนุน หลักเกณฑ์การให้คะแนน และคำถามสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไทยวน ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่ ม้ง อิ้วเมี่ยนหรือเย้า ลัวะ ถิ่นหรือขมุ เป็นต้น ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธ์ต่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น กิจกรรมในงานมีสินค้าโอท็อป ให้เลือกตลอดงานเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ /บรรลือ -ภาพ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738