ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2561 / 14:09:33  
ผู้ว่าฯพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการสำคัญแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผญบ.ในอำเภอดอกคำใต้
ผู้ว่าฯพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการสำคัญแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผญบ.ในอำเภอดอกคำใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการสำคัญแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอดอกคำใต้

วันที่ 8 พ.ย.61 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เน้นย้ำการดำเนืนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล การปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาเป็นพันปี ด้วยความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมโดดเด่นที่สืบสานกันมา จังหวัดพะเยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริ ในพื้นที่จังหวัดพะเยาหลายร้อยโครงการ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ และต่อยอดให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวด้วยว่า แผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ที่ทุกภาคส่วนได้ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนฯ และเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ จังหวัดเชียงราย ได้รับความเห็นชอบในหลักการ งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้จังหวัดพะเยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดูแลลูกหลานในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน รองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจังหวัดพะเยามีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูง
ด้านเศรษฐกิจ รายได้ร้อยละ 70 ของจังหวัดพะเยามาจากภาคเกษตร เรามีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ 2 ปีต่อเนื่อง ซึ่งผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จังหวัดพะเยาจึงมุ่งส่งเสริมต่อยอดการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และพืชเกษตรอินทรีย์ชนิดต่างๆ และด้านประมง ตามความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันได้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำให้ได้ 400 - 500 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง
ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะ จังหวัดพะเยาสามารถบริหารจัดการ คัดแยกขยะได้น่าพอใจ แต่ยังคงเหลือขยะส่วนหนึ่งที่ต้องส่งไปกำจัดนอกพื้นที่ จังหวัดพะเยาได้ประกาศวาระจังหวัดให้เป็นจังหวัดปลอดขยะ หรือขยะเป็นศูนย์ โดยรณรงค์ให้ บ้าน วัด โรงเรียน และรณรงค์การอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นสินค้าที่ผลิตโดยชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชุน
ด้านการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ให้ดำเนินการแนวทางประชารัฐ บูรณาการเชื่อมโยงแผน งบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 35 แห่ง ของจังหวัดพะเยา
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้รับทราบปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จึงได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา จัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ของประชาชนในอำเภอดอกคำใต้ และจัดหมุนเวียนไปในทุกอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738