ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 10:04:58  
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 2 คนไทย-ไม่ทิ้งกัน และกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 2 คนไทย-ไม่ทิ้งกัน และกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน มาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนฐานราก โดยเจ้าหน้าที่ระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561 รวม 76 จังหวัดและ กทม. จำนวน 82,221 หมู่บ้าน/ชุมชน มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จำนวน 8.7 ล้านคน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งพบว่ามีประเด็นปัญหาแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (52.34%) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (16.64%) ด้านการเกษตร (11.12%) ด้านความมั่นคง (8.27%) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6.67%) ด้านสาธารณสุข (4.96%)

ซึ่งแต่ละด้านมีความคืบหน้า อาทิ ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น “โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” “โครงการหนูณิชย์ Street Food” “โครงการงาน แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ในส่วนภูมิภาค” ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน จัดสรรงบประมาณไว้ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะกระจายลงสู่กองทุนหมู่บ้าน กองทุนละไม่เกิน ๓ แสนบาท ด้านการเกษตร อาทิ “โครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน” “โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย” “โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช” ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” “โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน”
ในปี 2561 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 95,758.10 ล้านบาท ตามกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 2 คนไทย-ไม่ทิ้งกัน และกรอบหลักในการดำเนินงานที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข แบ่งออกเป็น 3 แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินการ โดยกระทรวงการคลัง เป้าหมายผู้มีบัตรฯ 11.47 ล้านคน ดำเนินการใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และ การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน 2. แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรฯ แบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 4 ด้านสำคัญ คือด้านบริหารจัดการน้ำ ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน ด้านการปศุสัตว์ และด้านผลผลิตทางการเกษตร 3. แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738