ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2561 / 11:31:08  
เชียงรายขอความร่วมมือปล่อยโคมลอย โคมควัน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศยานขณะทำการบิน
เชียงรายขอความร่วมมือปล่อยโคมลอย โคมควัน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศยานขณะทำการบิน
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กรณีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจัดงานลอยกระทงและจัดให้มีการปล่อยโคมลอย โคมควันในเทศกาลลอยกระทง อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปล่อยโคมลอย โคมควัน ทั้งที่วัด หมูบ้าน ส่วนราชการ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออากาศยานขณะทำการบิน ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานเทศกาลลอยกระทง และวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในปี ๒๕๖๒ นี้ ไม่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานขณะทำการบิน จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอความรวมมือประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอยโคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ สำหรับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทีไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ให้ดำเนินการได้หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. (ของวันถัดไป) และปล่อยโคมควันในช่วงเวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น. เท่านั้น ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ช่วงคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย หรือจุดพลุ ขึ้นสู่อากาศ สำหรับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ให้ดำเนินการได้ หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๑.๐๐ น. (ของวันที่ ๑ มกราคม) ของทุกปี หากมีความประสงค์ขอปล่อยโคมลอย ให้แจ้งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๙-๘๑๖๕ หรือ o-๕๓๗๙-๘๐๐๐ โทรสารหมายเลข ๐-๕๓๗๙-๘๑๐๙ หรือ ๐-๕๓๗๙-๘๐๔๙ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดปล่อยอย่างน้อย ๑๕ วัน พร้อมแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบหรือ ผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ อย่างน้อย ๒ หมายเลข วัน เวลา สถานที่ รวมถึงขนาดและจำนวนโคมลอย โคมควัน ที่ต้องการปล่อย สำหรับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านที่ไม่อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ให้แนบหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในท้องที่แล้ว ส่งให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อดำเนินการออกประกาศแจ้งเตือนนักบินของทุกสายการบินต่อไป

ข่าวโดย : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738