ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 11:27:33  
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดพะเยา Zero torrent Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดพะเยา Zero torrent Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดพะเยา Zero torrent Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดพะเยา Zero torrent Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำ ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริต , เพื่อให้กลไกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง , เพื่อให้คนไทยรับรู้ตื่นตัวไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต และการสร้างวัฒนธรรมสุจริต และเพื่อให้ คนไทยและนานาชาติรับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันในพื้นที่จังหวัดพะเยา กว่า 400 คน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติจำนวน 183 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิก ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศ และระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ใช้แนวคิด Zero torrent Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ ว่าการทุจริตโกงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงให้กับคนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไปตลอดจนให้คนไทยน้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสามาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุจริตชน
โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส และผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพะเยา ในปีที่ผ่านมา และพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา


ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738