ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:23:40  
จังหวัดลำปางประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่3 /2562
จังหวัดลำปางประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่3 /2562
จังหวัดลำปางประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง ครั้งที่3 /2562

(7ธ.ค.61) ที่หอประชุม 100ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักพระราชวัง พร้อม นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง และ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทั้งนี้ ผู้แทนสำนักพระราชวังได้ชี้แจงถึงลำดับขั้นตอน พิธีการ รวมถึง แนวทางและกำหนดการในวโรกาสเสด็จให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้อง
จังหวัดลำปางได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับเสร็จองค์ประธานโครงการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จอาทิหน่วยงานกระทรงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบจัดหารายได้เพื่อถวายเงินสนับสนุนโครงการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 รับผิดชอบด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย รักษาความปลอดภัย จัดระเบียบประชาชนที่มารับเสด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรับผิดชอบปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนลำปางกัลยาณี สถานที่จัดงาน เทศบาลนครลำปางรับผิดชอบปรับปรุงห้องสรง และห้องแต่งตัว เป็นต้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแล รับผิดชอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และ เจ้าหน้าที่สำนักกพระราชวัง จะเดินทางมาตรวจความพร้อม ในการเตรียมงานของจังหวัดลำปาง ต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 254

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738