ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:39:15  
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance (ทอลเลอเล็นซ์) : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด  "Zero Tolerance (ทอลเลอเล็นซ์) : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance (ทอลเลอเล็นซ์) : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พื่อให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ การทุจริตโกงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง

วันนี้ (7 ธ.ค.61) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพะเยา (ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance (ทอลเลอเล็นซ์) : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ การทุจริตโกงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรง ตลอดจนให้กับคนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป และให้คนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความมีจิตอาสามาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุจริตชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันในพื้นที่จังหวัดพะเยากว่า 400 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบประกาศนียบัตร ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยาในปีที่ผ่านอีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738