ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:49:23  
สํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
สํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
สํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6-22 ธันวาคม 2561/ ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562

นายกิติพงษ์ จัมปาสุต ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2562 แบ่งการดําเนินงานเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6-22 ธันวาคม 2561/ ช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 โดยดําเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจําทาง หมวด 2 และหมวด 3 ทุกคันที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบรายงานการตรวจสอบรถโดยสารและผู้ขับรถประจําวัน ที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด (Checklist) และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบการกระทําผิดของ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถทุกคนจะได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย และในช่วงควบคุมเข้มข้นจะดําเนินการตรวจสอบปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้โทษ (เฉพาะแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน) ก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆ ปี จะมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ หรือเดินทางกลับภูมิลําเนาเป็นจํานวนมาก ทําให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2046 ต่อ 15 และ 081 288 5930

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738