ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 15:26:01  
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง
เนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติมีมัตติเห็นชอบอณุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิคสหประชาชาติ จำนวน 183 ประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอณุสัญญาดังกล่าว ที่ประเทศแมกซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 และได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิคสหประชาชาตินำโดยรัฐบาลร่วมกับสำนัก ป.ป.ช.สำนัก ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตผ่านกลไกทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้งร่วมมือกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้นในจังหวัดลำปางและอีก 76 จังหวัดพร้อมกันทั้วทั้งประเทศในวันนี้ โดยในปีนี้กิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อมุ่งหวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องที่ใหล้ตัวของทุกคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปางรู้ว่าการทุจริตทุกรูปแบบนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738