ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 16:38:04  
น่าน ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
น่าน ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
น่าน ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563

บ่ายวันนี้ (7 ธันวาคม 2561) ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดน่าน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดน่าน โดยมีการสรุปภาพรวมผลการดำเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 การขับเครื่องเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ , ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม , ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร ,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม สำหรับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 ได้มีการนำเสนอร่างแผนพัฒนาจังหวัดน่าน โดยมีการบูรณาการโครงการตามแหล่งงบประมาณของจังหวัด กระทรวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 152

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738