ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 14:36:11  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์จริงแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(11ม.ค.62) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์จริงแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างและกับบุคคลอื่นในสังคม ให้นักเรียนรู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ตามคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรี “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยจัดให้มี การแสดงของเด็กนักเรียนและการแจกของขวัญ ซึ่งในปีนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นั้นเปิดสอนและดูแลเด็กออทิสติก เด็กพิการประเภทอื่น ๆ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นการเติมเต็มและส่งเสริมให้น้อง ๆ มีพัฒนาการ เกิดการเรียนรู้ ให้มีโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆ ไป /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738