ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 11:21:55  
นพค.31 จัดงานวันเด็ก นำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาจัดแสดงให้เด็กได้ชม ในวันเด็กแห่งชาติปี 2562
นพค.31 จัดงานวันเด็ก นำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาจัดแสดงให้เด็กได้ชม ในวันเด็กแห่งชาติปี 2562
นพค.31 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำอาวุธยุทโธปกรณ์ มาจัดแสดงให้เด็กได้ชม ร่วมเรียนรู้ เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ มีเด็กเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เช้านี้ พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักการใช้ชีวิต ให้มีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก12 ประการของรัฐบาล รู้จักหน้าที่และการปฏิบัติตนเป็น พลเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นในครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนได้เห็นความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองทุกระดับ พลังมวลชน ภาคเอกชน ตำบลศิลาเพชร และสถานศึกษา กิจกรรมในงานประกอบด้วย สวนสนุก การแสดงยุทโธปกรณ์ของทหารเช่นรถถัง ปืนกล เครื่องมือและเครื่องจักรกลในการพัฒนาประเทศ การแสดงของนักเรียน พร้อมทั้งการแจกอาหาร ขนม ของเล่น และของรางวัลต่าง ๆ
วันเด็กแห่งชาติ นับเป็นวันสำคัญยิ่งของประเทศไทย เป็นวันที่ทุกภาคส่วนตั้งใจจัดกิจกรรม เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ทุกคนคงตระหนักดีว่า เด็กและเยาวชนทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติ บ้านเมือง ให้เจริญมั่นคงก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562นี้ขึ้น อันเป็นการแสดงถึงความรัก ความห่วงใย ความสามัคคี สมานฉันท์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ที่มาร่วมชุมนุมที่เป็นความสำคัญแก่อนาคตของชาติรวมทั้งการสาธิตการใช้อาวุธปืนและรถถังต่างๆจากหน่วยทหารม.2พัน10และ ม.2 พัน15 รถผลิตน้ำดื่ม สร้างความสนุกสนาน รอยยิ้มความสุขแก่เด็กๆเป็นอย่างมากพร้อมทั้งจัดอาหารออกร้านมาเลี้ยงเด็กที่มาเที่ยวบริเวณงาน โดยมีผัดไทย หมูแดงลูกชิ้นฮอทดอกและไอศครีม ให้เด็กรับประทาน รวมทั้งผู้ปกครอง ที่พาเด็กมาเที่ยวในงานอีกด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738