Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
2 ก.ย. 58 / 22:10:37
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2 ก.ย. 58 / 20:37:21
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจับมือผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่
2 ก.ย. 58 / 20:27:10
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมภาคเอกชน แก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
2 ก.ย. 58 / 17:02:39
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 9 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ
2 ก.ย. 58 / 16:59:26
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบรมผลิตสื่อวิทยุป้องกันการค้ามนุษย์
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.159.2.45