Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 พ.ค. 58 / 22:51:12
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนจัดเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.
22 พ.ค. 58 / 20:45:09
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"
22 พ.ค. 58 / 20:20:24
จังหวัดแพร่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน ปี 2558
22 พ.ค. 58 / 18:59:04
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการ ร้อยใจสานศิลป์ สู่ถิ่นไทย
22 พ.ค. 58 / 18:58:26
ประชุมผู้ประกอบการย่านไนท์บาร์ซ่ารอบที่ 3 เพื่อหาข้อสรุป ระเบียบปฏิบัติ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 23.22.79.235