รายละเอียดผู้สมัคร : แบ่งเขต สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2548  Bytes
ใบสมัครเลขที่ : 1 พรรค : ไทยรักไทย หมายเลขผู้สมัคร : 9
เลขประจำตัวประชาชน : 3-5101-00451-78-1
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อาภาภรณ์ พุทธปวน สัญชาติ : ไทย
วัน เดือน ปีเกิด : 9 ธันวาคม 2515 อายุ : 33 ปี เพศ : หญิง
ที่เกิด : 17 หมู่ที่ 4 ต. อุโมงค์ อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
ที่อยู่ปัจจุบัน : 17 หมู่ที่ 4 ต. อุโมงค์ อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน 51000
สถานที่ติดต่อ : 121 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ : 053 - 534850 โทรสาร : 053 - 534850
บิดา : นายศรีทร ใจใหญ่ สัญชาติ : ไทย
มารดา : นางอำพิน พุทธปวน สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา
ระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัด : ลำพูน ระหว่างวันที่ : 6 มกราคม 2544 ถึงวันที่ : 5 มกราคม 2548
อาชีพ : นักการเมือง
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
15.1 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร ระหว่างวันที่ : 6 มกราคม 2543 ถึงวันที่ : 10 มกราคม 2548
15.3 เกิดในจังหวัด : ลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
15.4 เคยศึกษาในสถานศึกษา : โรงเรียนวัดฮ่องกอก ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่รับสมัครเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
  ระหว่างวันที่ : 2521 ถึงวันที่ : 2527

ผลคะแนนการเลือกตั้ง

เลือกตั้งปี 2544

เขตเลือกตั้งที่ 1

พรรคไทยรักไทย

ได้ 32,004 คะแนน

ได้อันดับ 1

เลือกตั้งปี 2548

เขตเลือกตั้งที่ 1

พรรคไทยรักไทย

ได้ 81,989 คะแนน

ได้อันดับ 1

คำแนะนำ : ท่านสามารถคลิกรูปด้านบนเพื่อดูภาพขยายได้