สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000534575
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 87 (จาก 4309 ข่าว)
23 กันยายน 2557
     ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ สวท.เชียงใหม่
     สัมมนา เรื่องสัมผัสถึงหัวใจ สินค้าล้านนา ตลาดใหม่ Lifestyle ในแดนอาทิตย์อุทัย สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณากลั่นกรองพื้นที่โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก ในจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำ ปี 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม โครงการพัฒนาชุมชนและถนนสายวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 สวท.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบาย และชี้แจงแผน โรดแมป คสช. แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และ อปมช. ในพื้นที่ภาคเหนือที่ จังหวัดพิษณุโลก สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าและจำหน่าย (Outlet) จุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Landmark) ที่จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     สสส. ระบุ การส่งเสริมกิจกรรมและความใกล้ชิดจากครอบครัวช่วยลดพฤจิกรรมเสี่ยงหลังโรงเรียนเลิก สวท.ลำปาง
     คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ "การพัฒนาเชียงราย ตามนโยบายของผู้ว่าฯ" สวท.เชียงราย
     จังหวัดลำปาง จัดโครงการ "ขี่ช้าง ปล่อยช้าง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระชนมพรรษา 82 พรรษา สวท.ลำปาง
     วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับชุมชนในการจัดงาน "สู่เส้นทางสายวัฒนธรรมเมืองสามหมอก" ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานบูรณาการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สวท.พะเยา
     คณะจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาโรงเรียนตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอสบเมย สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวจุลมงกุฎ ประดิษฐานบนเบาะ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ส.ปชส.ลำปาง
     สสจ.น่าน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสื่อสารความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอิโบลา ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สวท.น่าน
     น่านเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดน่าน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2557 ส.ปชส.น่าน
     อพท.น่าน เปิดการแสดงนิทรรศการผลการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าน่าน เล่าขานตำนานเมืองน่าน มรดกทางวัฒนธรรม เมืองล้านนาตะวันออก สวท.น่าน
     น่าน- ร้านค้าอาหารเจในเมืองน่าน ตบแต่งร้านพร้อม รับเทศกาลกินเจ สวท.น่าน
     ราคาผักในช่วงเทศกาลกินเจ ของพื้นที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไม่ขยับสูงขึ้นมากนักเนื่องจากเป็นผลผลิตในพื้นที่..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สำนักงานประกันสังคม ขอให้ ผู้สูงอายุ จะที่เข้าร่วม เป็นผู้ประกันตนไปสมัครด้วยตนเอง หาก ไม่สามารถ ดำเนินการด้วยตนเอง ได้ ขอให้มอบสิทธิ แก่ บุคคลในครอบครัว , บุตรหลาน หรือ ผู้ที่ไว้ใจได้ เป็นผู้ ดำเนิน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพิจารณาการขอเอกสารสิทธิที่ดิน อ.ลี้ และที่ดินบริเวณปิงห่าง อ.เมืองลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     ชมรมกีฬาและออกกำลังกาย รพ.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันปลอดรถ สวท.แพร่
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประกาศแจ้งเตือนอันตรายที่อาจเกิดจากการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงต่ออากาศยาน ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลตำบลป่าซาง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลปากบ่อง ตำบลป่าซาง เตรียมจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน สนามที่ 4 สขร. สปข.3
     กรมประชาสัมพันธ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม ROAD MAP คสช.ที่จังหวัดพิษณุโลก ส.ปชส.เชียงราย
     ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 27 สวท.เชียงใหม่
     อบจ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเจและถวายสังฆทานผักที่หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม ต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 สวท.ลำพูน
     สรรพสามิตภาค 5 แถลงข่าวจับกุมแก๊งค์ลักลอบทำสุราเถื่อนรายใหญ่ที่สุดในรอบปี สวท.เชียงใหม่
     สรรพสามิตภาค 5 แถลงข่าวจับกุมแก๊งค์ลักลอบทำสุราเถื่อนรายใหญ่ที่สุดในรอบปี สวท.เชียงใหม่
     อบจ.ลำพูน เดินหน้าสืบค้นทุนทางวัฒนธรรมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สวท.ลำพูน
22 กันยายน 2557
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557 และพิจารณาแผนปี 2558 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมพัฒนาการรับรองระบบงานสินค้าอาหารและเกษตรอาเซียน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน สวท.เชียงใหม่
     อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยว ภายในงาน Lanna Expo 2014 สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมซ้อมแผนรับสถานการณ์การระบาดของโรคติเชื้อไวรัสอีโบลา สวท.พะเยา
     สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน จัดการ ประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และ สร้างเครือข่ายการดำเนินงานสภาเกษตรระดับอำเภอ ส.ปชส.ลำพูน
     สวนดอกบัวสตอรเบอรรี่ In love บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ช่วยสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สวท.พะเยา
     หลายหน่วยงานในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเจรจากับชาวเขาเผ่าม้ง บ้านไมโครเวฟ ตำบลห้วยโป่ง เพื่อขอพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์คืน สวท.แม่ฮ่องสอน
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด กำหนดตรวจติดตามในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าและจำหน่าย (Outlet) จุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Landmark) ของจังหวัดลำพูน ที่ ดอยติ ส.ปชส.ลำพูน
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่ 14 จังหวัด สวท.เชียงใหม่
     เปิดงานมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน สัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดแพร่ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สวท.แพร่
     คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
     กกต.พะเยา เตรียมเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้านต๋อม ในวันที่ 24 กันยายนนี้ สวท.พะเยา
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 87 (จาก 4309 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph