สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000553959
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 209 (จาก 10438 ข่าว)
27 กุมภาพันธ์ 2558
     จ.ลำพูน ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับจังหวัด ด้านแผ่นดินไหวและอัคคีภัย โดย มีการสมมุติ สถานการณ์ สาธารณภัยความรุนแรงระดับสอง ส.ปชส.ลำพูน
     ตำรวจภูธรเมืองแพร่ จับนายหน้าค้าประเวณี สวท.แพร่
     เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แนะเกษตรกรงดเผาตอซังฟางข้าวช่วงหน้าแล้ง ป้องกันปัญหาหมอกควัน สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูนเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคด้านการเกษตร ให้กับ เกษตรกร ส.ปชส.ลำพูน
     ตำรวจลำพูนแจ้งการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจร จะถูกจับปรับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป สวท.ลำพูน
     เชียงใหม่มอบนโยบายแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน และการปล่อยโคมลอย โคมควัน สวท.เชียงใหม่
     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานตลาดน้ำวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่อาเซียน สวท.เชียงใหม่
     วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557 สวท.พะเยา
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำแนวกันไฟบริเวณเรือนรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า ตามนโยบายชิงเผา ก่อนประกาศวันควบคุมการเผา 60 วันอันตราย สวท.แม่ฮ่องสอน
     อำเภอแม่ลาน้อย ตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 2 แปลง ที่บ้านโอมลาน ไม่พบตัวผู้กระทำผิดแต่อย่างใด สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบโลห์รางวัล หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตรวจประเมินผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงาน เตรียมจัดโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์หมู่บ้านและทรัพยากร ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย สวท.แม่ฮ่องสอน
     โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เตรียมจัดงานนิทรรศการวิชาการบ้านดอกรัก สร้างค่านิยมพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่ 2 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล เพื่อหารายได้นำไปสบทบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     สภาวัฒนธรรมพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติ สวท.พะเยา
     ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตือนให้ผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 % พร้อมดำเนินการ "จับจริง-ปรับจริง" ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศเดือนมีนาคมนี้ สวท.เชียงใหม่
     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง สวท.เชียงใหม่
     กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูนร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจะจัดสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซาก อย่างเร่งด่วน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่อเค้าแห้งแล้งรุนแรง เตรียมหญ้าแห้ง 15 ตัน ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ตชด.334 พร้อมด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สวท.ลำปาง
     ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุปะทะ ณ บ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย ในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ สวท.ลำปาง
     ชาวบ้านบ้านท่าตาฝั่ง ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันบวชป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
      เทศบาลเมืองน่านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลกลุ่มจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 สวท.น่าน
     จัดหางานจังหวัดลำปางเตือนนายจ้างและสถานประกอบการ เร่งนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสัญชาติให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ สวท.ลำปาง
     เกิดการปะทะกันของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมบริหารชุดใหม่ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นให้ทุกภาคส่วนราชการ เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องภัยแล้ง อย่าให้ขาดน้ำอุปโภค ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่เตรียมจัดมหกรรมทดสอบฝีมือแรงงาน ส.ปชส.แพร่
     สภ.เมืองพะเยา ปล่อยแถวกวดขันจับกุมผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย สวท.พะเยา
     จ.ลำพูน บูรณาการทุกภาคส่วนแสดงพลังความพร้อมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท เน้นหนักในห้วงวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์นี้ สวท.ลำพูน
     โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จัดกิจกรรมเปิดโลกมหัศจรรย์ เติมฝันเด็กปัญญา ปีการศึกษา 2558 ส.ปชส.เชียงราย
     ทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยาร่วมใจจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า ขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในพื้นที่ยังคงไม่เกินค่ามาตรฐาน สวท.พะเยา
     จ.น่าน- ประชุมเสวนา "เมนูทางเลือกพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร หลังพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สวท.น่าน
     ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ติวเข้ม อปพร. 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมรับสถานการณ์วิกฤตไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สวท.ลำปาง
     พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่แต่งกายชุดไทยล้านนานำเครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแฮ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     น่าน –กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกน่าน เข้าตรวจสอบกิจการการให้บริการที่ใช้แรงงานต่างด้าว จากการได้รับการสั่งการให้เน้นย้ำเรื่องการค้ามนุษย์จากแม่ทัพภาคที่ 3 สวท.น่าน
     ราษฎรเดือนร้อนแจ้งศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกลาง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ลูกเสือ-ยุวกาชาด ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เข้ารับการอบรมการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยจะนำไปแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ สวท.พะเยา
     ทหารกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการค้ายาเสพติดที่ชายแดนบ้านสุขฤทัย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูน กำหนดจัดประชุม สมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ของสตรี ส.ปชส.ลำพูน
     สปช.แพร่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับจังหวัด สวท.แพร่
     การอบรมพัฒนาขีดความสามารถของภาคเอกชนและภาครัฐของกลุ่มจังหวัด สวท.เชียงใหม่
     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานตลาดน้ำวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ สู่อาเซียน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน จัดขบวน อัญเชิญ แห่เครื่องหลวงถวายสักการะผ้าทิพย์ห่มองค์พระธาตุ นมัสการพระธาตุแช่แห้ง ง ประจำปี 25งานปีเพณีหกเป็58 สวท.น่าน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 209 (จาก 10438 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph