สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000615291
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1345 (จาก 67235 ข่าว)
22 เมษายน 2562
     หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับซื้อใบไม้แห้งอัดก้อนล็อตแรกจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว กั่นตอ ผู้สูงอายุ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่ ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ "Smart Nimman" พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน 1 สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเตรียมจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ตรวจราชการพิเศษ ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาผู้นำเครือข่าย ศพก. ต่อยอดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สวท.เชียงใหม่
     ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น Product Champion ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำปางเตรียมดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ และจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ส.ปชส.ลำปาง
     ปภ.ฝาง แจกจ่ายกระเบื้องให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.เกาะคา จ.ลำปาง สวท.ลำปาง
     เทศบาลเมืองแพร่เตรียมจัดพิธีสวดเบิกสี่มุมเมืองและสืบชะตาเมืองแพร่ ประจำปี 2562 สวท.แพร่
     ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ 72 ที่จังหวัดลำพูน สวท.ลำพูน
     กรมอุตุฯ เปิดรับสมัครนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 06 สวท.พะเยา
     จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2562 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน จิตอาสา ทหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมทำความสะอาดศาลากลาง หลังเกิดพายุฤดูร้อน พัดกิ่งไม้ ต้นไม้หักโค่น ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สวท.แพร่
     หน่วยงานราชการ ทหาร และจิตอาสา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าฯ แพร่กำชับส่วนราชการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ส.ปชส.แพร่
      จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุครบแล้ว 18 อำเภอ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่จัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561 ส.ปชส.แพร่
     นายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการดับไฟป่า ส.ปชส.แพร่
     ปี 2565 ต้องเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟม หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก ส.ปชส.แพร่
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญถุงพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
     เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย และมอบกระเบื้องหลังคาเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนจากเหตุวาตภัย ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมพิธีกั่นตอ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ในวันที่ 26 เมษายน นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เตรียมสรุปบทเรียนหมอกควันภาคเหนือ สทท.เชียงใหม่
     น่าน เกิดไฟป่าต่อเนื่อง หน่วยเฉพาะทหารพรานที่ 32 ร่ามกับ ประชาชนจิตอาสา สวท.น่าน
     อธิบดีกรมป่าไม้ มอบนโยบายผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด จัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน และปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดน่าน สวท.น่าน
     เทศบาลเมืองพะเยา เร่งฟื้นฟูความเสียหายต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือนชาวบ้าน สวท.พะเยา
     ปภ.ลำพูน แนะวิธีรับมืออันตรายจากพายุฤดูร้อน สวท.ลำพูน
     คุณภาพอากาศ จ.เแม่ฮ่องสอน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ยังคงพบการเผาป่าหลายจุด สวท.แม่ฮ่องสอน
     พัฒนาที่ดินเขต 6 ส่งเสริมไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ลำพูน เกิดพายุฤดูร้อนและลมแรงเข้าพัดบ้านเรือน สถานที่ราชการ ต้นไม้ ผืชผล การเกษตรได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ ส.ปชส.ลำพูน
     กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ส.ปชส.ลำพูน
     อ.เถิน จ.ลำปาง เปิดใช้งานท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในเขตชุมชน ตำบลล้อมแรด สวท.ลำปาง
     ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เตรียมถอดบทเรียน ต่อยอดการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ ปี 2562 “แอ่วม่วน สุขภาพดี ที่ดอนแก้ว” สวท.เชียงใหม่
     เกิดเหตุไฟไหม้ป่าชุมชนในเขต ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ด้านเจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยดับ สวท.พะเยา
     เกษตรจังหวัดน่าน เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ภายในพฤษภาคมนี้ ส.ปชส.น่าน
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เตือนประชาชนอากาศร้อน เสี่ยงป่วยโรคฮีทสโตรก แนะหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ สวท.เชียงราย
     สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงราย เริ่มปลอดโปร่งขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน หลังจากได้เกิดฝนตก และลมพัดแรงในหลายพื้นที่เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา สวท.เชียงราย
     เกิดฝนตกและพายุลมแรงเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ สวท.เชียงราย
     พายุฤดูร้อนพัดต้นลำไยที่ลำพูน หักล้มเสียหายโดยสิ้นเชิง หนักสุดในรอบ 10 ปี ผู้ว่าฯ ห่วง ย้ำให้เร่งสำรวจความเสียหายโดยเร็ว ด้านเกษตรจังหวัด ขอให้เกษตรกรมีกำลังใจวางแผนเพาะปลูกใหม่อีกครั้ง สวท.ลำพูน
     ชาวบ้านรอบบริเวณหนองท่วม อ.เถิน ยิ้มดีใจร่วมทำพิธีเปิดใช้งานท่อระบายน้ำภายในเขตชุมชน หวังช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ส.ปชส.ลำปาง
     ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เปิดบริการและอบรมเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษา สวท.แม่ฮ่องสอน
     กรมการท่องเที่ยว ออกประกาศจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลางและสาขา ส.ปชส.พะเยา
     กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนอากาศร้อนเสี่ยงป่วยโรคฮีทสโตรก แนะหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ สวท.ลำปาง
     ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ เขตพื้นที่ จ.ลำปาง เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีประชาชนกลุ่มน้อยที่ให้ความสนใจร่วมดูการนับคะแนน ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น หลังเกิดฝนตก และลมกระโชกแรง ในหลายพื้นที่ สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1345 (จาก 67235 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph