สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000526760
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 47 (จาก 2345 ข่าว)
31 กรกฎาคม 2557
     งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     เริ่มแล้ว งานเทศกาลลำไยเชียงใหม่ ปี 2557 สวท.เชียงใหม่
     ญาติแรงงานผู้เสียชีวิตการสู้รบประเทศอิสราเอล ทำพิธีฝังศพในสุสานส่งวิญญาณตามความเชื่อประเพณีชนเผ่าม้ง สวท.น่าน
     กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น่าน ครวญยังไม่ได้เงินจากไซโล ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบ สวท.น่าน
     พบแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาลในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     สวท.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรัฐสภาของเราเชิงรุก สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเพลินด้วย รวยแน่ แอ่วแม่ฮ่องสอน ตามกิจกรรมส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนชายแดนที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สวท.แม่ฮ่องสอน
     แผนงานสื่อสารสาธารณะ โครงการสร้างเสริม "เมืองสุขภาวะ" โดยภาคประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีพัฒนาต่อยอดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     นายกเหล่ากาชาดเชียงราย ติดตามคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดน่าน รณรงค์หน่วยงานราชการลดใช้พลังงาน ส.ปชส.น่าน
     ส.ปชส.ชร ร่วมกับ กกล.รส จังหวัดทหารบกเชียงราย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับสถานีวิทยุชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดการกระทำความผิดด้านการกระจายเสียง ส.ปชส.เชียงราย
     ความคืบหน้าแมงมุมแม่หม้ายพื้นที่จังหวัดน่าน กรมวิทยาศาสตร์แจ้งผลแล้ว ยันเป็นจริง สวท.น่าน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานเทศกาลล่องแก่งแม่น้ำปาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     วิทยาลัยเทคนิคน่าน พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สวท.น่าน
     จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนพสกนิกรร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหามหาราชินี ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานปศุสัตว์พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2557 โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยาปลอดโรคพิษสุนัขบ้า รวม 71 แห่ง สวท.พะเยา
     ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนเข้าร่วม โครงการ "สุขภาพดี.....ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" ส.ปชส.ลำปาง
     น่านจัดสัมมนาโครงการ "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง" สร้างวินัยทางการเงินยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.น่าน
     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จัดโครงการ "การจัดการความรู้และการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา" สวท.พะเยา
     เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์และโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย สวท.เชียงราย
     ประธานคณะกรรมการตรวจประกวดหมู่บ้าน อพป ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ทต.อุโมงค์ เชิญชวนเกษตรกรส่งลำไยเข้าร่วมประกวด ตามโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร วันที่ 12 สิงหาคม 2557 สวท.ลำพูน
     จังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดทหารบกพะเยา ตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2557 สวท.พะเยา
     จังหวัดพะเยา จัดงาน "นิทรรศการพะเยาสู่ประชาคมอาเซียน" สวท.พะเยา
     สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ มอบหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 สวท.แพร่
     ทต.อุโมงค์ จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร วันที่ 12 สิงหาคม ถึงเดือนกันยายนนี้ สวท.ลำพูน
     จังหวัดแพร่กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ส.ปชส.แพร่
     อัยการจังหวัดแพร่จัดรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อหญิงและเด็ก ส.ปชส.แพร่
     เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผจญภัย ภายใต้โครงการล้านนาแอดเเวนเจอร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน1 ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำปางแจ้งเปลี่ยนสถานที่ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมอินทรีย์ ครั้งที่ 4 ส.ปชส.เชียงใหม่
     การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 ส.ปชส.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเพอร์ดูและมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ร่วมมือกันฟื้นฟูหมู่บ้านถวาย ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยชะลอการเก็บเกี่ยวเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ราคาสูงขึ้น ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่ จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง สวท.แพร่
     จังหวัดลำปางเตรียมจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 สวท.ลำปาง
     ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มช. จัดงานสำหรับคนรักสุขภาพ Health Care2014 ส.ปชส.เชียงใหม่
     มทร.ล้านนา จัดงานแฟชั่น ชุดแต่งกายประจำชาติไทย ส.ปชส.เชียงใหม่
     มจร.เชียงใหม่ จัดผ้าป่าหนังสือในงาน มหาจุฬาฯสัปดาห์หนังสือ MCU Book Day ส.ปชส.เชียงใหม่
     การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2557 ส.ปชส.เชียงใหม่
     จ. น่าน-ลอตเตอรี่ ราคา 90-100 บาทเริ่มขายดี แต่ราคา 80 บาท ที่เคยขายบริเวณศาลากลางและร้านขายส่งกลับไม่มีพ่อค้า แม้ค้ามาวางขาย งวดหน้าอาจเข้ารูปแบบเดิม สวท.น่าน
     ธ.ก.ส.แม่ฮ่องสอน จับรางวัลมอบโชคให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงิน "ออมทรัพย์ทวีโชค" ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     มทร.ล้านนา จัดงานแฟชั่น ชุดแต่งกายประจำชาติไทย ส.ปชส.เชียงใหม่
     มจร.เชียงใหม่ จัดผ้าป่าหนังสือในงาน มหาจุฬาฯสัปดาห์หนังสือ MCU Book Day ส.ปชส.เชียงใหม่
30 กรกฎาคม 2557
     จังหวัดพะเยาเปิดศูนย์ดำรงธรรม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สวท.พะเยา
     การจับสลากแบ่งสายการเดินรถสี่ล้อแดงที่เข้าร่วมโครงการจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     เวทีรับฟังความเห็นโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 47 (จาก 2345 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph