บทความประชาสัมพันธ์
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระแม่แก้วของแผ่นดิน
  โครงการป่ารักน้ำ
  ทุกข์สุขของราษฎร คือทุกข์สุขของพระองค์เอง
  พระแม่ผู้เอื้ออาทร
  พระแม่หลวงของปวงชนชาวไทย
  อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
  โครงการสวนป่าสิริกิติ์ในพระราชดำริ
  โครงการอนุรักษ์ป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชดำริ
 โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติ
 โครงการศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง
 งานศิลปาชีพภาคเหนือ
 คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
 บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ จังหวัดเชียงราย
   หน้า  1 2 
บทความประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระแม่แก้วของแผ่นดิน
เรื่อง โครงการป่ารักน้ำ

ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ มีจำนวนลดน้อยถอยลง ส่วนหนึ่งของปัญหานอกจากเกิดจากภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และมีจำนวนไม่น้อยของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ที่เกิดจากความยากจนของราษฎร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยปัญหานี้ และทรงวิตกว่า ประเทศชาติกำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไป พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือราษฎร ที่ทุกข์ยากเหล่านี้ได้มีอาชีพที่สุจริต มีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไป ซึ่งโครงการนี้ คือ โครงการป่ารักน้ำ นั่นเอง

โครงการป่ารักน้ำ เริ่มทดลองเป็นครั้งแรกที่บ้านน้ำติ้ว ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2525 เป็นโครงการเพื่อปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้ที่เติบโตเร็ว โดยราษฎรเป็นผู้ลงแรงปลูกและดูแลบำรุงเลี้ยง บนพื้นดินที่ทรงซื้อและทรงเช่าพระราชทาน รวมทั้งเงินเดือนที่พระราชทานแก่ราษฎรผู้ยากจนที่เข้าโครงการ

โครงการป่ารักน้ำ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

ประการแรก - เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์

ประการที่ 2 - เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมเอาไว้ให้ได้ ในเวลาเดียวกันก็ปลูกเสริมขึ้นเพื่อให้มีป่าไม้ช่วยในการควบคุมความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศ และภัยแล้ง

ประการที่ 3 - เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น

ประการที่ 4 - เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไม้ไว้ใช้สอย และเพิ่มพูนรายได้

ประการสุดท้าย - เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินและบุกรุกกระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพแน่นอน เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป

นับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทย เพราะไม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินไปในท้องที่ใด จังหวัดใดก็ตาม เมื่อทรงพบและทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยาก หรือความเดือดร้อนของราษฎร พระองค์จะมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือทันที และโครงการตามพระราชดำริของพระองค์มักจะเน้นเรื่องการปลูกป่า ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์ทั้งสิ้น

อ้าองค์ อัครเจ้า จอมเทวี

พระคู่บุญ บารมี จักรีเจ้า

ทรงปกป้อง ทวยราษฎร์ มานานเนา

ข้าบาทเฝ้า ถวายพระพรองค์ ทรงพระเจริญ


! E-Mail to Webmaster...
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738