บทความประชาสัมพันธ์
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระแม่แก้วของแผ่นดิน
  กล้วยไม้ไทยจังหวัดเชียงใหม่
  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ
  โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
  ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก
  ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับการอนุรักษ์ทุ่งดอกไม้ป่า
  โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอนจังหวัดเชียงราย
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์บัวในศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
   หน้า  1 2 
บทความประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ "พระแม่แก้วของแผ่นดิน"
เรื่อง มูลนิธิกล้วยไม้ไทย จังหวัดเชียงใหม่
---------------------------------------

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ทางราชการโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้กองทัพบก และกรมป่าไม้ จึงได้จัดตั้งโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี ใช้งบประมาณจำนวนมาก และจำเป็นต้องได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนทุกฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรเอกชนในรูปของ มูลนิธิขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยใช้ชื่อว่า "มูลนิธิกล้วยไม้ไทย"

มูลนิธิกล้วยไม้ไทย เป็นองค์กรสาธารณะ ดำเนินการบริหารโดยคณะกรรมการมูลนิธิ โดยมีวาระ 4 ปี จากการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีจิตกุศลให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหารงานจากดอกผลของเงินทุน จดทะเบียนของมูลนิธิกล้วยไม้ไทยและจากเงินที่ได้รับบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ที่สำคัญ 4 ประการ คือ


- เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทย ขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการนำกลับคืนสู่ป่า ธรรมชาติทั่วประเทศ

-เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ จิตสำนึก และโลกทัศน์กว้างไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมและประสานงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน
- ประการสุดท้ายคือ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด ทรัพยากรกล้วยไม้มีความสำคัญมาก ต่อระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลาย ที่จะสร้างความสมดุลของป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัว กล้วยไม้เป็นทรัพยากรของ แผ่นดิน ทุกคนเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ดังนั้น การก่อตั้งมูลนิธิกล้วยไม้ไทยขึ้นมา ก็เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรกล้วยไม้ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป

! E-Mail to Webmaster...
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738