บทความประชาสัมพันธ์
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระแม่แก้วของแผ่นดิน
  การจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน
  การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าของกองทัพภาคที่ 3
  โครงการบ้านแม่จองไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามแนวพระราชดำริของกองทัพภาคที่ 3
  การดำเนินงานตามพระราชดำริด้านแหล่งผลิตอาหารของกองทัพภาคที่ 3
  โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16
  โครงการขยายพันธุ์กล้วยไม้หอมเอื้องแซะคืนสู่ป่า
  โครงการให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร อำเภออมก๋อยในพระราชดำริ
   หน้า  1 2 3  
บทความประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ "พระแม่แก้วของแผ่นดิ"
เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามแนวพระราชดำริ
เนื่องจากบริเวณชายแดน โดยเฉพาะในภาคเหนือมีชนกลุ่มน้อยและชาวไทยภูเขาเผ่า ต่าง ๆ อาศัยอยู่ ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องเขตแดน โดยเฉพาะชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนม่าร์ยังไม่มีการปักปันเขตแดน จึงทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนบ่อยครั้ง จากการที่พม่าปราบปรามชน กลุ่มน้อย ทำให้มีผลกระทบต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนต้องโยกย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังมีปัญหา ผู้หนีภัยจากการสู้รบรวมทั้งการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทำ ให้การดูแลและควบคุมราษฎรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

จากสภาพปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางการสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในพื้นที่เพ่งเล็ง ตั้งแต่ช่องทางกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากแนวพระราชดำริดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น เป็น "หมู่บ้านยามชายแดน" โดยพระราชทานแนวการจัดตั้ง หมู่บ้านขึ้น โดยจะต้องเป็นหมู่บ้านจัดตั้งใหม่บนเขา และมีความปลอดภัยพอสมควร เป็นพื้นที่ที่สามารถ ทำการเกษตรได้ มีแหล่งน้ำ และพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎร 40-50 ครอบครัว และให้ทหารช่วยเหลือในการ จัดตั้งหมู่บ้าน การฝึกอบรม การระวังป้องกัน การรายงานข่าวสารเพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการ นอกจากนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะช่วยสนับสนุนด้านอาชีพอีกด้วย

ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน สนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์ บ้านมะโอโค๊ะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว กองทัพภาคที่ 3 ยังได้จัดตั้ง องค์กรประชาชนอย่างเป็นระบบ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อผนึกกำลังประชาชนต่อสู้กับปัญหาภัยคุกคาม ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดจนพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ที่ทรงปฏิบัติในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรและขจัดปัดเป่าปัญหาของชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้วิกฤติการณ์ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความผาสุกของคนในชาติเป็นส่วนรวม ได้กับการแก้ไขอย่างทันท่วงที

! E-Mail to Webmaster...
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738