พระแม่แก้วของแผ่นดิน

บทความประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระแม่แก้วของแผ่นดิน
HOME
  โครงการป่ารักน้ำ
  ทุกข์สุขของราษฎร คือทุกข์สุขของพระองค์เอง
  พระแม่ผู้เอื้ออาทร
  พระแม่หลวงของปวงชนชาวไทย
  อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
  โครงการสวนป่าสิริกิติ์ในพระราชดำริ
  โครงการอนุรักษ์ป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชดำริ
 โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติ
 โครงการศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ จังหวัดลำปาง
 งานศิลปาชีพภาคเหนือ
 คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
 บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ จังหวัดเชียงราย
   หน้า  1 2 3  
ขอเชิญชาวไทยร่วมถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนให้ส่วนราชการต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน และที่อยู่อาศัย และประดับธงชาติ ธงเฉลิมประเกียติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 และเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสะอาด ร่มรื่น และสวยงาม
บทความประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ "พระแม่แก้วของแผ่นดิน
เรื่อง ทุกข์สุขของราษฎร คือทุกข์สุขของพระองค์เอง

นับเป็นบุญของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด เสมือนดังทุกข์สุขนั้นเป็นของพระองค์เอง

ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ เช่นภัยจากน้ำท่วม ภัยแล้ง ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน แต่เนื่องจากประเทศไทยเรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริที่จะนำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อการครองชีพของประชาชน ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีอาชีพหลักในการทำนาทำไร่ทุกภาคมีอาชีพเสริมจากอาชีพเกษตรกรรม เมื่อสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าราษฎรที่ใดได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ก็โปรดให้ผู้แทน พระองค์ออกไปเยี่ยมเยียน และพระราชทานอาชีพเสริมให้ โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความต้องการและความสามารถของราษฎร ศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่ในแถบนั้น ๆ ทรงมอบหมายให้จัดหาครูเพื่อสอนศิลปหัตถกรรมหลายสาขา พระราชทานอุปกรณ์และวัสดุทั้งหมด ตลอดจน ค่าแรง รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น และหาตลาดให้ด้วย

นอกจากจะทรงสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรในภาคต่าง ๆ แล้ว ยังมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมของไทยให้แพร่หลายกว้างขวางออกไป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสอนศิลปาชีพต่าง ๆ ขึ้นในพระตำหนักสวนจิตรลดา และภายในพระตำหนักทุกแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ผู้ที่มาเรียนทรง คัดเลือกจากครอบครัวที่ยากจน มีลูกมาก รายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวให้ได้รับความสุขต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวล ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเสียสละอย่างใหญ่หลวง เพื่อประชาชนของพระองค์เสมอมา สมดังพระราชปณิธานว่า ทุกข์สุขของราษฎร คือ ทุกข์สุขของพระองค์เอง

ยามสุข เราสุข ทุกข์ทุกข์ด้วย

ขอเพียงช่วย ให้ไทย พ้นภัยสิ้น

พระปณิธาน จากฟากฟ้า สู่แดนดิน

น้ำพระทัย ไหลริน สู่ถิ่นไทย

ขอพระองค์ จงทรง เจริญยิ่ง

สรรพสิ่ง มิ่งมงคล ดลกรายใกล้

ปราศจากทุกข์ ปราศจากโศก โรคพาลภัย

ทวยเทพไท้ สรรเสริญ เจริญชนม์

 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-3734 - 6 โทรสาร 0-5328-3738

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 it03-ass-prdnorth.in.th